کبوتر
توضیحی کامل درباره سایت :
در این وب سایت سعی شده تا تمامی اطلاعات و مدارک و تصاویر شهدای شهرک خوزنین جمع آوری شده ، تا این گنجینه گران بها حفظ شده بطوری که هرکسی بتواند اطلاعاتی کامل از شهدای گرانقدر خوزنین بدست آورد.